UA: Про нас

Проект «Велика війна: поховання та історична пам’ять» впроваджувався за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду у 2018-2019 роках.

Мета проекту: підвищення обізнаності про загальну історичну спадщину Східної Європи шляхом увіковічення пам’яті загиблих солдатів Першої світової війни незалежно від їх національності та належності до воюючих сторін.

Основні завдання проекту:

– пошук і уніфікація даних про загиблих / похованих солдатів та їх поховань у країнах-партнерах; – розширення можливостей сучасників вивчати долю своїх предків; – створення передумов для збереження меморіальних місць Першої світової війни.

 

Партнери проекту:

 

У рамках проекту спільно з закордонними партнерами створено інтернет-сайт, який містить мартиролог загиблих та інтерактивну карту військових меморіалів і солдатських поховань. Крім того, видана карта поховань, біля військових кладовищ розміщено 20 інформаційних стендів з загальною інформацією про події часів Великої війни та тих, хто похований, упорядковано два військових цвинтарі, а також проведена підсумкова міжнародна конференція.

Партнери проекту висловлюють подяку комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради «Пам’ять» та відділу з питань міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної діяльності виконавчого апарату обласної ради за методичну допомогу в розробці та реалізації проекту.

Просимо органи місцевого самоврядування і небайдужих громадян допомогти в пошуках військових поховань періоду Першої світової війни та ідентифікації загиблих.

 

EN: About us

The project “Great War: graves and historical memory” was implemented with the support of International Vysegrad Fund in 2018-2019.

Project goal: to increase the awareness of common historical heritage of the Eastern Europe through immortalizing the memory of the fallen soldiers of the First World War, regardless of their nationality and belonging to the warring parties.

Project objectives:

– search and unification of data on the dead/buried soldiers and their burial places in the partner countries;

– expanding the ability of contemporaries to learn about the fate of their ancestors;

– creation of preconditions for preservation of the common historical memory, their turn from a marginalized to a revitalized memorial places of the First World War.

Project partners:

 

The project partners created an internet site containing a martyrroll of dead soldiers and an interactive map of military memorials and soldier burials. In addition, a map of memorial places was issued, 20 informational stands were placed near military cemeteries with general information about the events of the Great War and buried, two military cemeteries were cleaned, as well as a final international conference was organized.

The project partners are grateful to the communal enterprise of the Ivano-Frankivsk Regional Council “Memory” and the Department for International Affairs, Investments and Project Activity of the Regional Council for methodological assistance in designing and implementing the project.

We address to the local self-governments and non-indifferent citizens to help in search of military burials from the First World War and identification of the buried soldiers.

 

PL: O nas

Projekt „Wielka Wojna: pochówki i pamięć historyczna” został zrealizowany przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2018-2019.

Celem projektu jest podniesienie poziomu  uświadomienia i wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa historycznego Europy Wschodniej poprzez uczczenie i utrwalanie pamięci poległych żołnierzy walczących w I wojnie światowej, bez względu na ich narodowość i przynależności do stron walczących.

Podstawowe zadania projektu: – wyszukiwanie i ujednolicanie danych na temat poległych/pochowanych żołnierzy i miejsc ich pochówków w krajach partnerskich;

– rozszerzenie dla osób współczesnych palety możliwości do poznawania losów swoich przodków;

– stworzenie warunków dla utrzymania i zachowania miejsc uczczenia pamięci, związanych z I wojną światową.

Partnerzy projektu:

– Polski Zespół Humanitarny, Polska;

– Stowarzyszenie «Поступовий гурт франківців», Ukraina;

–  Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület,Węgry;

–  Węgierskie Centrum Kultury, Ukraina;

–  Komunitná nadácia Bardejov, Słowacja.

 

W ramach projektu wspólnie z partnerami zagranicznymi  stworzono stronę internetową, która zawiera martyrologium poległych oraz interaktywną mapę wojskowych miejsc pamięci i żołnierskich pochówków. Ponadto została opublikowana mapa miejsc pochówków; przy cmentarzach wojskowych zainstalowano 20 tablic informacyjnych z ogólnymi informacjami na temat wydarzeń z czasów Wielkiej Wojny oraz informacjami o tych, kto został pochowany na tych cmentarzach; uporządkowano dwa cmentarze wojskowe, a także przeprowadzono  podsumowującą końcową konferencję międzynarodową.

Partnerzy projektu kierują wyrazy wdzięczności do przedsiębiorstwa komunalnego „Pamięć” przy Iwanofrankowskiej Radzie  Obwodowej oraz Departamentowi Stosunków Międzynarodowych, Inwestycji i Działalności Projektowej przy aparacie wykonawczym Rady Obwodowej za okazanie pomocy  metodologicznej przy opracowaniu i realizacji projektu.

Prosimy lokalne organy samorządu terytorialnego oraz osoby nieobojętne i zainteresowane  w rozwoju projektu o pomoc w poszukiwaniu pochowań wojskowych z czasów I wojny światowej i w identyfikacji pochowanych poległych.

 

SK: O nás

Projekt “Veľká vojna: hroby a historická pamiatka” bol zrealizovaný s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu v rokoch 2018 – 2019.

Cieľ projektu: zvýšiť povedomie o spoločnom historickom dedičstve Východnej Európy prostredníctvom zvečnenia pamiatky vojakov padlých v 1. svetovej vojne bez ohľadu na ich národnosť alebo príslušnosť k bojujúcim stranám.

Kľúčové body projektu:

  • vyhľadať a zjednotiť dáta o pochovaných vojakoch a ich pohrebných miestach v partnerských krajinách
  • rozšíriť možností súčasníkov dozvedať sa o osude svojich predkov
  • vytvoriť predpokladov pre zachovanie historických pamiatok, ich zmenu z marginalizovaných na oživené pamätné miesta 1. svetovej vojny

Partneri projektu:

 

Partneri projektu vytvorili internetovú stránku obsahujúcu zoznam padlých vojakov a interaktívnu mapu vojnových pamätníkov a  cintrínov. Taktiež bola vydaná mapa pamätných miest, pri vojnových  cintorínoch bolo osadených 20 informačných tabúľ  so všeobecnými informáciami o udalostiach Veľkej vojny a o pochovaných, dva vojenské cintoríny boli vyčistené a tiež bola zorganizovaná záverečná medzinárodná konferencia.

Partneri projektu ďakujú komunálnej organizácii Ivano-Frankivského regionálnej rady „Pamäť“ a Oddeleniu pre medzinárodné vzťahy, investície a projektovú aktivitu Regionálnej rady za metodologickú asistenciu pri navrhovaní a realizácii projektu.

Prihovárame sa k miestnym samosprávam a uvedomelým občabom s prosbou o pomoc pri výskume vojnových pohrebísk z 1. svetovej vojny a identifikácii pochovaných vojakov.

 

HU: Rólunk

A „Nagy Háború: sírok és történelmi emlék” projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával hajtották végre 2018-2019-ben.

A projekt célja: a Kelet-Európa közös történelmi örökségének tudatosítása az első világháború elesett katonáinak emlékezetének halhatatlanságával, függetlenül állampolgárságuktól és a harcoló felektől.

Projekt céljai:

– a halott / eltemetett katonák és temetkezési helyeik adatainak keresése és egységesítése a partnerországokban;

– a kortársak képességeinek bővítése, hogy megismerjék őseik sorsát

– előfeltételek megteremtése a közös történelmi emlékezet megőrzéséhez, marginalizáltból átváltozás az első világháború felemelkedett emlékhelyeivé.

Projekt partnerek

A projektpartnerek holt katonák vértanúját tartalmazó internetes oldalt és egy interaktív térképet készítettek a katonai emlékművekről és a katonák temetkezéséről. Emellett kiállítottak egy emléktérképet, a katonai temetők közelében 20 információs állvány került elhelyezésre, amelyek általános tájékoztatást adtak a Nagy Háború eseményeiről és eltemetettekről, két katonai temetőt takarítottak meg, valamint végső nemzetközi konferenciát rendeztek.

A projektpartnerek hálásak az Ivano-Frankivszki Regionális Tanács „Memória” közösségvállalatának és a Regionális Tanács Nemzetközi Ügyekért, Beruházásoknak és Projekt Tevékenységének Tanszékének módszertani segítségért a projekt tervezésében és megvalósításában.

A helyi önkormányzatokhoz és a nem közömbös polgárokhoz fordulunk, hogy segítsenek az első világháborúból származó katonai temetkezésben és az eltemetett katonák azonosításában.